Funding

The Cultural Bridge partnership which supports intercultural exchange and dialogue in the field of participative arts and culture between Germany and the UK, announces a new 2024 - 2025 programme of funding.

Cultural Bridge is a unique investment programme between all UK arts councils and leading German cultural institutions that supports the development of cross-border partnerships. 

Since launching in 2021, it has so far enabled 44 arts organisations that place communities at the heart of their work, to build and develop new partnerships that allow exploration and exchange of practice across the UK and Germany.

Cultural Bridge will be inviting applications for its 2024-2025 programme from Wednesday 11th October 2023 - Wednesday 22nd November 2023.

This is an opportunity for arts organisations based in the UK and Germany who embody cultural democracy and wish to forge or develop bilateral partnerships, to work together and share artistic practice.  

Guidance for the Cultural Bridge 2024 - 2025 programme is available now and we encourage organisations to start to develop their collaboration and project proposals ahead of the application window. Please see the links to access the full guidance below. 

The Cultural Bridge programme is committed to promoting a diverse and inclusive network. The activity we support, and the workforce of arts and culture organisations we fund, should reflect the diversity of the UK and Germany, and as such we encourage applications from diversity-led organisations and from those from under-represented backgrounds.

Help to apply

We want to make the process of applying to the Cultural Bridge programme accessible to all organisations who’d like to apply. If you need personal access support to make an application, there are a number of ways we can help.

The guidance is available in accessible formats, including formatted PDF, Plain Text and Audio. If you require an alternative format or require further support in making an application, please get in touch

Full guidance
Key information:

This programme is open to all arts and cultural organisations with proven expertise in socially engaged/participatory practice.

Partnerships must be bi-lateral, including at least one German partner and one UK partner, from any one of the four nations: England, Northern Ireland, Scotland and Wales.

Applications can be for physical, digital or hybrid activity focussed on socially engaged/participatory arts practice and in response to the programme aims/themes (see full guidance).

Tier 1: New Partnerships, up to £10,000 per partnership.

Supporting new partnerships between UK and German arts organisations, both organisations must have demonstrable expertise in socially engaged practice. 

Tier 2: Established Partnerships, up to £30,000 per partnership.

Supporting existing partnerships between UK and German arts organisations, both organisations must have demonstrable expertise in socially engaged practice. All Tier 2 applications should include some direct engagement/ participatory practice with communities. 

There is no requirement for match funding, but existing partnerships applying for Tier 2 are encouraged to build wider partnerships and leverage other income/in-kind support.  

Decisions will be made against the criteria of the fund and will aim to be inclusive of both Germany and the UK’s cultural diversity and geography.

Key dates:
 • Wednesday 11th October 2023 Cultural Bridge 2024 - 2025 Application Portal opens
 • Wednesday 22nd November 2023, 5pm (UK) 6pm (Germany) Cultural Bridge 2024 - 2025 Application Portal closes
 • Wednesday 31st January 2024 Applicants notified of final outcome 
 • April 2024 - March 2025 Cultural Bridge 2024 - 2025 funded projects delivery period
Contact us

Please ensure you have read the full guidance before contacting us with general enquiries. If you still have a question about the fund, see details below. 

UK organisations contact:
Lorna Palmer
Programme Manager, Cultural Bridge
contact_at_cultural-bridge.info 

German organisations contact:
Tabea Deckers
Fonds Soziokultur e.V.
deckers_at_fonds-soziokultur.de


Mae partneriaeth y Bont Ddiwylliannol – sy’n cefnogi cyfnewid a deialog rhyng-ddiwylliannol ym maes y celfyddydau a diwylliant cyfranogol rhwng yr Almaen a’r Deyrnas Unedig – wedi cyhoeddi rhaglen newydd o gyllid ar gyfer 2024-2025.

Mae’r Bont Ddiwylliannol yn rhaglen fuddsoddi unigryw rhwng holl gynghorau celfyddydau’r Deyrnas Unedig a sefydliadau diwylliannol blaenllaw yn yr Almaen. Mae’r rhaglen yn hybu’r broses o ddatblygu partneriaethau trawsffiniol.

Ers ei lansio yn 2021, mae’r rhaglen hyd yma wedi galluogi 44 o sefydliadau sy’n rhoi lle canolog i gymunedau yn eu gwaith i feithrin a datblygu partneriaethau newydd, a’r rheini’n arwain at archwilio a chyfnewid eu dulliau ymarfer drwy’r Deyrnas Unedig a’r Almaen.

Bydd y Bont Ddiwylliannol yn gwahodd ceisiadau ar gyfer rhaglen 2024-2025 o o ddydd Mercher 11 Hydref 2023 - dydd Mercher 22 Tachwedd 2023.

Dyma gyfle i sefydliadau yn y Deyrnas Unedig a’r Almaen sy’n hybu democratiaeth ddiwylliannol ac sy’n dymuno meithrin neu ddatblygu partneriaethau dwyochrog i weithio gyda’i gilydd a rhannu ymarfer artistig.  

Mae canllawiau ar gyfer rhaglen Pont Ddiwylliannol 2024 - 2025 ar gael nawr ac rydym yn annog sefydliadau i ddechrau datblygu eu cynigion ar gyfer cydweithredu a phrosiectau cyn y cyfnod ymgeisio. Gweler y dolenni i weld yr arweiniad llawn isod.

Mae’r rhaglen Pont Ddiwylliannol wedi ymrwymo i hyrwyddo rhwydwaith amrywiol a chynhwysol. Dylai'r gweithgaredd rydym yn ei gefnogi, a'r gweithlu o sefydliadau celfyddydol a diwylliant a gyllidwn adlewyrchu amrywiaeth y DU a'r Almaen, ac felly rydym yn annog ceisiadau gan sefydliadau a arweinir gan amrywiaeth a chan y rhai o gefndiroedd sydd wedi eu tan-gynrychioli.

Help i wneud cais

Rydym yn dymuno gwneud y broses o ymgeisio ar gyfer y rhaglen Pont Ddiwylliannol yn hygyrch i bob sefydliad a hoffai ymgeisio. Os ydych chi angen cefnogaeth bersonol i gwblhau cais, mae nifer o ffyrdd y gallwn ni helpu.

Mae’r canllawiau ar gael mewn ffurfiau hygyrch, gan gynnwys PDF wedi’i fformatio, Testun Plaen a Sain. Os oes angen fformat arall arnoch, cysylltwch â ni.

Y canllawiau llawn
Gwybodaeth bwysig

Mae’r rhaglen ar agor i bob sefydliad diwylliannol* sydd wedi profi ei allu ym maes ymarfer cyfranogol/ymarfer sy’n ymwneud â chymdeithas. 

Rhaid i’r partneriaethau fod yn ddwyochrog gan gynnwys o leiaf un partner o'r Almaen ac un partner o’r DU, a hynny o unrhyw un o’r pedair cenedl: Cymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a’r Alban.

Gall ceisiadau fod ar gyfer gweithgaredd wyneb yn wyneb, digidol neu hybrid sy'n canolbwyntio ar ymarfer celfyddydol cyfranogol/sy’n cynnwys y gymdeithas ac mewn ymateb i nodau/themâu'r rhaglen.

Haen 1: Partneriaethau newydd, hyd at £10,000 i bob partneriaeth.

Gan gefnogi partneriaethau newydd rhwng sefydliadau diwylliannol yn y Deyrnas Unedig a’r Almaen, rhaid i’r ddau sefydliad gael profiad amlwg o ymarfer sy’n ymwneud â chymdeithas.

Haen 2: Partneriaethau sydd wedi’u sefydlu’n barod, hyd at £30,000 i bob partneriaeth.

Gan gefnogi partneriaethau sy’n bodoli’n barod rhwng sefydliadau diwylliannol yn y Deyrnas Unedig a’r Almaen, rhaid i’r ddau sefydliad gael profiad amlwg o ymarfer sy’n ymwneud â chymdeithas. Dylai holl geisiadau Haen 2 gynnwys rhywfaint o ymwneud uniongyrchol/ymarfer cyfranogol gyda chymunedau.

Nid oes gofyniad ar gyfer canfod arian cyfatebol, ond anogir partneriaethau sy’n bodoli’n barod ac sy’n gwneud cais o dan Haen 2 i feithrin partneriaethau ehangach a chanfod incwm arall neu gymorth arall nad yw’n ariannol.  

Bydd y penderfyniadau’n cael eu gwneud o dan feini prawf y gronfa (bydd y canllawiau llawn yn cael eu cyhoeddi fis Medi 2023), a’r nod fydd bod yn gynhwysol wrth roi sylw i ddaearyddiaeth ac amrywiaeth ddiwylliannol yr Almaen a’r Deyrnas Unedig.

Dyddiadau pwysig
 • Dydd Mercher 11 Hydref 2023 Pont Ddiwylliannol 2024 - 2025 Porth Ceisiadau yn agor
 • Dydd Mercher 22 Tachwedd 2023, 5pm (DU) 6pm (Yr Almaen) Pont Ddiwylliannol 2024 - 2025 Porth Ceisiadau yn cau
 • Dydd Mercher 31 Ionawr 2024 Hysbysu ymgeiswyr o'r canlyniad terfynol
 • Ebrill 2024 - Mawrth 2025 Pont Ddiwylliannol 2024 - cyfnod cyflawni prosiectau a ariennir 2025
Cysylltwch â ni

Sicrhewch eich bod wedi darllen yr arweiniad llawn cyn cysylltu â ni gydag ymholiadau cyffredinol. Os oes gennych gwestiwn am y gronfa o hyd, gweler y manylion isod.

Cyswllt sefydliadau yn y DU:  Lorna Palmer, Rheolwr Rhaglen, Pont Ddiwylliannol: contact_at_cultural-bridge.info 

Cyswllt sefydliadau yn yr Almaen: Tabea Deckers, Fonds Soziokultur e.V.:deckers_at_fonds-soziokultur.de 


Tha an com-pàirteachas Drochaid Chultarach, a bhrosnaicheas co-obrachadh thar-chrìochail agus iomlaid eadar a’ Ghearmailt agus an RA ag ainmeachadh prògram maoineachaidh ùr 2024 - 2025 do bhuidhnean.

‘S e Drochaid Chultarach prògram tasgaidh air leth eadar comhairlean ealain na RA gu lèir agus prìomh bhuidhnean cultarach na Gearmailt a chuireas ri leasachadh com-pàirteachasan thar chrìochan. 

Bho chuireadh air chois e ann an 2021, leig e gu ruige seo le 44 buidhnean a chuireas coimhearsnachdan aig an cridhe an obair, com-pàirteachasan ùra a thogail agus a leasachadh a leigeas le rannsachadh agus iomlaid dòighean-obrach thar na RA agus na Gearmailt.

Iarraidh Drochaid Chultarach tagraidhean da prògram 2024-2025 bho Diciadain 11 Dàmhair 2023 - Diciadain 22 Samhain 2023.

Seo cothrom do bhuidhnean stèidhichte san RA agus sa Ghearmailt a riochdaicheas deamocrasaidh cultarach agus a tha ag iarraidh com-pàirteachasan dà-thaobhach a chruthachadh no a leasachadh gus obrachadh còmhla agus gnàth-chleachdadh ealain a sgaoileadh. 

Tha stiùireadh airson prògram Drochaid Chultarach 2024 - 2025 ri fhaighinn a-nis agus tha sinn a’ brosnachadh bhuidhnean tòiseachadh air na molaidhean co-obrachaidh is pròiseict aca a leasachadh ro uinneag an tagraidh. Feuch an toir thu sùil air na ceanglaichean gus faighinn chun stiùireadh iomlan gu h-ìosal.

Tha am prògram Drochaid Chultarach dealasach a thaobh lìonradh le iomadachd agus ion-ghabhaltachd a thoirt air adhart. Bu chòir dhan obair don toirt sinn taic, agus feachd-obrach nam buidheann ealain agus cultar a mhaoinicheas sinn, iomadachd na RA agus na Gearmailt a nochdadh, agus le sin dh’iarradh sinn tagraidhean fhaighinn bho bhuidhnean le ceannas iomadachd agus bhon fheadhainn sin bho choimhearsnachdan le dìth riochdachaidh. 

Cuideachadh tagraidh

Tha sinn airson am pròiseas tagraidh don phrògram Drochaid Chultarach a dhèanamh furasta do gach buidheann a dh’iarradh tagradh. Ma bhios taic ruigsinneachd phearsanta a dhìth oirbh gus tagradh a dhèanamh, tha grunn dhòighean againn gus ur cuideachadh.

Gheibhear an stiùireadh ann an cruthan ruigsinneach, nam measg leabhran PDF, Teacsa Lom agus Fuaim. Ma tha cruth eile a dhìth oirbh feuch an cuir sibh fios thugainn.

Làn stiùireadh:
Fiosrachadh cudromach

Tha am prògram seo fosgailte do gach buidhinn le comas dhearbhte ann an obair conaltraidh shòisealta/com-pàirteachail. 

Feumaidh com-pàirtichean a bhith dà-thaobhach, a’ gabhail a-steach co-dhiù aon chom-pàirtiche Gearmailteach agus aon às an RA, à tè de na ceithir dùthchannan: Sasainn, Ceann a Tuath na h-Èireann, Alba agus a’ Chuimrigh.

Gabhaidh tagraidhean a dhèanamh airson gnìomhachd corporra, digiteach no measgaichte a chuimsicheas air obair conaltraidh shòisealta/com-pàirteachais agus a fhreagras amasan/cuspairean a’ phrògraim faicibh earrainn 3.

Sreath 1: Com-pàirteachasan ùra, suas ri £10 000 gach com-pàirteachas.

Cuiridh seo taic ri cruthachadh com-pàirteachasan ùra eadar buidhnean cultarach san RA agus sa Ghearmailt, feumar gach buidheann sealltainn gu bheil eachdraidh aca de dh’obair le coimhearsnachdan. 

Sreath 2: Com-pàirteachasan stèidhichte, suas ri £30,000 gach com-pàirteachas.

Cuiridh seo taic ri com-pàirteachasan stèidhichte eadar buidhnean cultarach san RA agus sa Ghearmailt, feumar gach buidheann nochdadh gu bheil eachdraidh aca de dh’obair le coimhearsnachdan. Bu chòir do thagraidhean Sreath 2 uile beagan de dh’obair conaltraidh dhìreach/chom-pàirteachail le coimhearsnachdan a ghabhail a-steach. 

Chan eil maoineachadh co-fhreagarrach a dhìth, ach iarrar air com-pàirteachasan stèidhichte a chuireas tagradh Sreath 2 a-steach com-pàirtichean nas fharsainge a thogail agus teachd-a-steach eile a shireadh, eadar airgead is cuideachadh eile.  

Nithear co-dhùnaidhean a rèir riaghaltasan na maoine (foillsichear an làn stiùireadh san t-Sultain 2023) agus bithear ag amas air iomadachd cultarach agus sgìreil an dà chuid na Gearmailt agus na RA.

Cinn-latha cudromach
 • Diciadain 11 Dàmhair 2023 Drochaid Chultarach 2024 - 2025 Portal Iarrtais a’ fosgladh
 • Diciadain 22 Samhain 2023, 5f (RA) 6f (A’ Ghearmailt) Drochaid Chultarach 2024 - 2025 Portal Iarrtais a’ dùnadh
 • Diciadain 31 Faoilleach 2024 Fios gu tagraichean mun toradh deireannach
 • Giblean 2024 - Màrt 2025 Drochaid Chultarach 2024 - ùine lìbhrigidh phròiseactan maoinichte 2025
Cuir fios thugainn

Dèan cinnteach gu bheil thu air an stiùireadh slàn a leughadh mus cuir thu fios thugainn le ceistean coitcheann. Ma tha ceist sam bith agad mun mhaoin fhathast, faic mion-fhiosrachadh gu h-ìosal.

Cuiridh buidhnean Breatannach fios gu: Lorna Palmer, Stiùiriche Phrògraim, Drochaid Chultarach contact_at_cultural-bridge.info 

Cuiridh buidhnean Gearmailteach fios gu: Tabea Deckers: Fonds Soziokultur e.V. deckers_at_fonds-soziokultur.de