Funding

Cultural Bridge celebrates intercultural artistic exchange through the collaboration of all UK arts councils and leading German cultural institutions. By funding partnerships between Germany and the UK, the programme aims to build new relationships and foster artistic collaboration and cultural democracy.

In 2021, Cultural Bridge launched its pilot programme supporting seven new artistic collaborations between organisations across the UK and Germany to initiate projects exploring socially engaged arts practice through intercultural exchange and dialogue. Find out more.

Applications are now open for the 2023-2024 Cultural Bridge programme. This is an opportunity for arts organisations based in the UK and Germany who embody cultural democracy and wish to forge or develop bilateral partnerships to work together and share artistic practice. 

Key information:

The application deadline is 12pm (UK) 1pm (Germany) on Wednesday 26th October 2022. Decisions are due by 14th December 2022.

This programme is open to all cultural organisations with proven expertise in socially engaged artistic practice.

Partnerships must include at least one German partner and one UK partner, from any one of the four nations: England, Northern Ireland, Scotland and Wales. 
 
Applications can be for physical, digital or hybrid activity focussed on socially engaged/participatory practice and in response to the programme aims/themes (see full guidance)

Please submit one application per partnership.

Please ensure you have read the full guidelines available below, before applying.

To apply, please download and complete the application form and submit it to Lorna Palmer, Programme Manager for Cultural Bridge, ACE International at lorna.palmer_at_artscouncil.org.uk.

The Cultural Bridge Year 2 programme has two funding tiers:

Tier 1: New Partnerships

Supporting new partnerships between UK and German organisations, applicants can request between £5000 (approx €5900) - £10,000 (approx €11900) in total per partnership.
 
Tier 2: Established Partnerships
Supporting existing partnerships between UK and German organisations, applicants can request up to £30,000 (approx €35800) per partnership.
 
There is no requirement for match funding, but existing partnerships applying for Tier 2 are encouraged to build wider partnerships and leverage other income/in-kind support.  

Application forms:

Key dates:

  • 26th October 2022 Deadline for applications
  • 14th December 2022 Cultural Bridge Year 2 Awardees Announced 
  • February 2023 - February 2024 Funded projects delivery period

Full guidance:

We want to make the process of applying to the Cultural Bridge programme accessible to all organisations that would like to apply. If you need access support to make an application or require an alternative format for the guidance, please get in touch with our programme lead.

Contact us:

Our programme team are on hand to support all applicants with questions they might have about the guidance or making an application. Please send any initial queries to Kate Deans at Creative Scotland:
 
Kate Deans, International Officer at Creative Scotland: kate.deans_at_creativescotland.com 

---

Mae’r Bont Ddiwylliannol yn dathlu prosiectau cyfnewid sy’n cysylltu diwylliannau, a hynny drwy gydweithio rhwng holl gynghorau celfyddydau’r Deyrnas Unedig a phrif sefydliadau diwylliannol yr Almaen. Drwy ariannu partneriaethau rhwng yr Almaen a’r Deyrnas Unedig, mae’r rhaglen yn ceisio creu perthnasau newydd a meithrin cydweithio artistig a democratiaeth ddiwylliannol.

Yn 2021, lansiodd y Bont Ddiwylliannol ei rhaglen beilot i gefnogi saith o brosiectau newydd a fyddai’n annog cydweithio rhwng sefydliadau ledled y Deyrnas Unedig a’r Almaen. Y nod oedd cychwyn prosiectau sy’n golygu ymwneud â chymdeithas, a hynny drwy gyfnewid a deialog sy’n cysylltu diwylliannau. Mae rhagor o wybodaeth fan hyn.

Bydd y Bont Ddiwylliannol yn gwahodd ceisiadau ar gyfer rhaglen 2023-2023 rhwng 14 Medi a 26 Hydref 2022. Dyma gyfle i sefydliadau yn y Deyrnas Unedig a’r Almaen sy’n hybu democratiaeth ddiwylliannol ac sy’n dymuno meithrin neu ddatblygu partneriaethau dwyochrog i weithio gyda’i gilydd a rhannu ymarfer artistig. 

Mae’r broses ymgeisio bellach wedi agor ar gyfer rhaglen y Bont Ddiwylliannol 2023-2024. Dyma gyfle i sefydliadau yn y Deyrnas Unedig a’r Almaen sy’n hybu democratiaeth ddiwylliannol ac sy’n dymuno meithrin neu ddatblygu partneriaethau dwyochrog i weithio gyda’i gilydd a rhannu ymarfer artistig. 

Gwybodaeth bwysig:

Y dyddiad cau i wneud cais yw 12pm (yn y Deyrnas Unedig) neu 1pm (yn yr Almaen), ddydd Mercher 26 Hydref 2022. Disgwylir gwneud y penderfyniadau erbyn 14 Rhagfyr 2022.

Mae’r rhaglen yn agored i bob sefydliad diwylliannol gydag arbenigedd profedig mewn ymarfer sy’n ymgysylltu’n gymdeithasol. 

Rhaid i’r partneriaethau gynnwys o leiaf un partner o’r Almaen ac un partner o’r Deyrnas Unedig, a hynny o unrhyw un o’r pedair cenedl: Cymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a’r Alban.

Gellir gwneud ceisiadau i wneud gwaith wyneb yn wyneb, gwaith digidol, neu waith hybrid. Dylai’r gwaith ganolbwyntio ar ymwneud â chymdeithas neu gynnwys ymarfer cyfranogol, a dylai ymateb i amcanion a themâu’r rhaglen (gweler y canllawiau llawn).

Cyflwynwch un cais yn unig ar gyfer pob partneriaeth, os gwelwch yn dda.

Cyn gwneud cais, cofiwch sicrhau eich bod wedi darllen yr holl ganllawiau, sydd ar gael isod.

I gyflwyno’ch cais, lawrlwythwch a llenwch y ffurflen gais, cyn ei hanfon at Lorna Palmer, Rheolwr Rhaglen y Bont Ddiwylliannol, ACE International – lorna.palmer_at_artscouncil.org.uk.

Rhagor o wybodaeth a chanllawiau:

Mae dwy haen ariannu i raglen Blwyddyn 2 y Bont Ddiwylliannol:

Haen 1: Partneriaethau newydd
Mae’r haen hon yn cefnogi partneriaethau newydd rhwng sefydliadau yn y Deyrnas Unedig a’r Almaen. Gellir gwneud cais am gyfanswm o rhwng £5,000 a £10,000 ar gyfer pob partneriaeth.

Haen 2: Partneriaethau sydd wedi’u sefydlu’n barod
Cefnogi partneriaethau sydd yn barod yn bodoli rhwng sefydliadau’r DU ac Almaen, gall ymgeiswyr gwneud cais am hyd at £30,000 ar gyfer pob partneriaeth.

Nid oes gofyniad ar gyfer canfod arian cyfatebol, ond anogir partneriaethau sy’n bodoli’n barod ac sy’n gwneud cais o dan Haen 2 i feithrin partneriaethau ehangach a chanfod incwm arall neu gymorth arall nad yw’n ariannol.

Haen 1 Lawrlwytho’r ffurflen gais (fersiwn Microsoft Word)

Haen 2 Lawrlwytho’r ffurflen gais (fersiwn Microsoft Word)

Dyddiadau pwysig:

  • 26 Hydref 2022 Y dyddiad cau i wneud cais
  • 14 Rhagfyr 2022 Cyhoeddi pwy sy’n cael eu hariannu ym Mlwyddyn 2 y Bont Ddiwylliannol
  • Chwefror 2023 – Chwefror 2024 Cyfnod cyflawni’r prosiectau sy’n cael eu hariannu

Y canllawiau llawn:

Rydyn ni am i’r broses o wneud cais i raglen y Bont Ddiwylliannol fod yn hygyrch i bob sefydliad a hoffai wneud cais. Os bydd angen cymorth arnoch chi i wneud cais, neu os bydd angen y canllawiau mewn fformat gwahanol arnoch chi, cysylltwch ag arweinydd ein rhaglen.

Cysylltu â ni:

Noder mae rhaglen Pont Diwylliannol yn cael ei rheoli yn y DU gan Cyngor Celfyddydau Lloegr. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am eich cais, defnyddiwch y manylion cyswllt isod.

Mae arweinydd ein rhaglen wrth law i roi cymorth i bob ymgeisydd ac i ateb cwestiynau am y canllawiau neu am wneud cais:

Kate Deans, International Officer at Creative Scotland: kate.deans_at_creativescotland.com 

---

Bidh Drochaid Chultarach ri fèill air iomlaid eadar-chultarach tro cho-obrachadh eadar comhairlean ealain na RA gu lèir agus prìomh bhuidhnean cultarach na Gearmailt. Le maoin a chur ri com-pàirtichean eadar a’ Ghearmailt agus an RA, tha am prògram ag amas air dàimhean ùra a thogail agus co-obrachadh ealain agus deamocrasaidh cultarach altram.

Ann an 2021, thòisich Drochaid Chultarach a sgeama pìleatach le taic do sheachd co-obraichean ùra eadar buidhnean air feadh na RA agus na Gearmailt gus pròiseactan a chur gu dol a’ rannsachadh obair conaltraidh shòisealta tro iomlaid eadar-chultarach agus còmhradh. Fiosrachadh a bharrachd.

Tha tagraidhean a-nise fosgailte airson prògram Drochaid Chultaraich 2023-2024. Seo cothrom do bhuidhnean stèidhichte anns an RA agus a’ Ghearmailt a riochdaicheas deamocrasaidh chultarach agus a tha ag iarraidh com-pàirteachasan dà-thaobhach a chruthachadh no a leasachadh gus obrachadh còmhla agus gnàth-chleachdadh ealain a sgaoileadh.

Prìomh fhiosrachadh

‘S e ceann-là nan tagradh 12f (RA)/1f (Gearmailt) Diciadain 26 Dàmhair 2022. Decisions are due by 14th December 2022.

Tha am prògram seo fosgailte do gach buidheann le comas dearbhte ann an obair conaltraidh shòisealta.

Feumaidh com-pàirtichean gabhail a-steach co-dhiù aon chom-pàirtiche Gearmailteach agus aon às an RA, à tè de na ceithir dùthchannan: Sasainn, Ceann a Tuath na h-Èireann, Alba agus a’ Chuimrigh.

Gabhaidh tagraidhean a dhèanamh airson gnìomhachd corporra, digiteach no measgaichte a chuimsicheas air obair conaltraidh shòisealta/com-pàirteachais agus a fhreagras amasan/cuspairean a’ phrògraim (faicibh làn stiùireadh).

Cuiribh a-steach aon tagradh do gach com-pàirteachas.

Bithibh cinnteach gu bheileas air an stiùireadh gu lèir – gu h-ìosal – a leughadh ron tagradh.

Gus an tagradh agaibh a chur a-steach, luchdaichibh agus lìonaibh a’ bhileag tagraidh agus cur i gu Lorna Palmer, Stiùiriche Prògraim do Dhrochaid Chultarach, ACE Eadar-nàiseanta aig lorna.palmer_at_artscouncil.org.uk.

Barrachd fiosrachaidh agus stiùiridh:

Tha dà shreath mhaoineachaidh aig Bliadhna 2 de phrògram Drochaid Cultaraich: 

Sreath 1: Com-pàirteachasan ùra

A’ cur taic ri com-pàirteachasan ùra eadar buidhnean RA agus Gearmailteach, faodaidh tagraichean eadar £5,000 agus £10,000 uile gu lèir iarraidh do gach com-pàirteachas.

Sreath 2: Com-pàirteachasan stèidhichte

A’ cur taic ri com-pàirteachasan stèidhichte eadar buidhnean RA agus Gearmailteach, Faodaidh tagraichean suas gu £30,000 uile gu lèir iarraidh do gach com-pàirteachas.

Chan eil maoineachadh co-fhreagarrach a dhìth, ach iarrar air com-pàirteachasan stèidhichte a chuireas tagradh Sreath 2 a-steach com-pàirtichean nas fharsainge a thogail agus teachd-a-steach eile a shireadh, eadar airgead is cuideachadh eile. 

Sreath 1 Luchdaich a-nuas a’ bhileag tagraidh (Cruth Microsoft Word)
Sreath 2 Luchdaich a-nuas a’ bhileag tagraidh (Cruth Microsoft Word)

Prìomh chinn-là:

  • 26 Dàmhair 2022 Ceann-là nan tagradh
  • 14 Dùbhlachd 2022 Naidheachd Luchd-duais Bliadhna 2 de Dhrochaid Chultarach
  • Gearran 2023 - Gearran 2024 ùine lìbhrigeadh nam pròiseactan maoinichte

Làn stiùireadh:

Tha sinn airson am pròiseas tagraidh don phrògram Drochaid Chultarach a dhèanamh furasta do gach buidheann a dh’iarradh tagradh. Ma tha taic ruigsinneachd a dhìth oirbh gus tagradh a dhèanamh no ma dh’fheumas sibh cruth eile den stiùireadh, cuiribh fios air ar stiùiriche prògraim.

Cuiribh fios thugainn:

Tha ar stiùiriche prògraim ri fhaotainn gus taic a chumail ri na tagraichean uile a thaobh ceistean a dh’fhaodadh a bhith aca mun stiùireadh no mu thagradh a dhèanamh.

Kate Deans, International Officer at Creative Scotland: kate.deans_at_creativescotland.com