Funding

Cultural Bridge celebrates intercultural exchange through the collaboration of all UK arts councils and leading German cultural institutions. By funding partnerships between Germany and the UK, the programme aims to build new relationships and foster artistic collaboration and cultural democracy.

In 2021, Cultural Bridge launched its pilot programme supporting seven new collaborations between organisations across the UK and Germany to initiate projects exploring socially engaged practice through intercultural exchange and dialogue. Find out more.

Cultural Bridge will be inviting applications for its 2023-2024 programme from 14th September - 26th October 2022. This is an opportunity for organisations based in the UK and Germany who embody cultural democracy and wish to forge or develop bilateral partnerships to work together and share artistic practice. 

Guidance for the Cultural Bridge 2023 - 2024 programme is available now and we encourage organisations to start to develop their collaboration and project proposals ahead of the application window. Please see the links to access the full guidance at the bottom of this page.

Key information:

This programme is open to all cultural organisations with proven expertise in socially engaged practice.

Partnerships must include at least one German partner and one UK partner, from any one of the four nations: England, Northern Ireland, Scotland and Wales. 
 
Applications can be for physical, digital or hybrid activity focussed on socially engaged/participatory practice and in response to the programme aims/themes (see full guidance)

The Cultural Bridge Year 2 programme has two funding tiers:

Tier 1: New Partnerships

Supporting new partnerships between UK and German organisations, applicants can request between £5000 (approx €5900) - £10,000 (approx €11900) in total per partnership.
 
Tier 2: Established Partnerships
Supporting existing partnerships between UK and German organisations, applicants can request up to £30,000 (approx €35800) per partnership.
 
There is no requirement for match funding, but existing partnerships applying for Tier 2 are encouraged to build wider partnerships and leverage other income/in-kind support.  

Key dates:

 • 6th September and 8th September 2022 We will host two information and match-making sessions for organisations who need help finding a potential Cultural Bridge partner, further details below
 • 14th September 2022 Cultural Bridge Year 2 Application Portal Opens
 • 26th October 2022 Deadline for applications
 • 14th December 2022 Cultural Bridge Year 2 Awardees Announced 
 • February 2023 - February 2024 Funded projects delivery period

Full guidance:

We want to make the process of applying to the Cultural Bridge programme accessible to all organisations that would like to apply. If you need access support to make an application or require an alternative format for the guidance, please get in touch with our programme lead.

Information and match-making sessions:

We will host facilitated online sessions for organisations wishing to find out more and who need help to find a Cultural Bridge partner on:

Tuesday 6th September 2-4pm (UK)
Thursday 8th September: 10am - 12pm (UK)

If you are interested in receiving support to find a UK / German partner and/or in attending one of the sessions, please complete our short form and we’ll be in touch with further details.

Contact us:

Our programme lead is on hand to support all applicants with questions they might have about the guidance or making an application:
 
Lorna Palmer, Programme Manager for Cultural Bridge, ACE International lorna.palmer_at_artscouncil.org.uk
 

---

Mae’r Bont Ddiwylliannol yn dathlu prosiectau cyfnewid sy’n cysylltu diwylliannau, a hynny drwy gydweithio rhwng holl gynghorau celfyddydau’r Deyrnas Unedig a phrif sefydliadau diwylliannol yr Almaen. Drwy ariannu partneriaethau rhwng yr Almaen a’r Deyrnas Unedig, mae’r rhaglen yn ceisio creu perthnasau newydd a meithrin cydweithio artistig a democratiaeth ddiwylliannol.

Yn 2021, lansiodd y Bont Ddiwylliannol ei rhaglen beilot i gefnogi saith o brosiectau newydd a fyddai’n annog cydweithio rhwng sefydliadau ledled y Deyrnas Unedig a’r Almaen. Y nod oedd cychwyn prosiectau sy’n golygu ymwneud â chymdeithas, a hynny drwy gyfnewid a deialog sy’n cysylltu diwylliannau. Mae rhagor o wybodaeth fan hyn.

Bydd y Bont Ddiwylliannol yn gwahodd ceisiadau ar gyfer rhaglen 2023-2023 rhwng 14 Medi a 26 Hydref 2022. Dyma gyfle i sefydliadau yn y Deyrnas Unedig a’r Almaen sy’n hybu democratiaeth ddiwylliannol ac sy’n dymuno meithrin neu ddatblygu partneriaethau dwyochrog i weithio gyda’i gilydd a rhannu ymarfer artistig. 

Mae’r canllawiau ar gyfer Pont Ddiwylliannol 2023-2024 ar gael nawr ac rydyn ni’n annog sefydliadau i ddechrau datblygu eu prosesau cydweithio a’u cynigion ar gyfer prosiectau cyn y ffenestr ymgeisio. Mae dolenni i’r canllawiau llawn ar waelod y dudalen hon.

Gwybodaeth bwysig:

Mae’r rhaglen yn agored i bob sefydliad diwylliannol gydag arbenigedd profedig mewn ymarfer sy’n ymgysylltu’n gymdeithasol. 

Rhaid i’r partneriaethau gynnwys o leiaf un partner o’r Almaen ac un partner o’r Deyrnas Unedig, a hynny o unrhyw un o’r pedair cenedl: Cymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a’r Alban.

Gellir gwneud ceisiadau i wneud gwaith wyneb yn wyneb, gwaith digidol, neu waith hybrid. Dylai’r gwaith ganolbwyntio ar ymwneud â chymdeithas neu gynnwys ymarfer cyfranogol, a dylai ymateb i amcanion a themâu’r rhaglen (gweler y canllawiau llawn).

Mae dwy haen ariannu i raglen Blwyddyn 2 y Bont Ddiwylliannol:

Haen 1: Partneriaethau newydd
Mae’r haen hon yn cefnogi partneriaethau newydd rhwng sefydliadau yn y Deyrnas Unedig a’r Almaen. Gellir gwneud cais am gyfanswm o rhwng £5,000 a £10,000 ar gyfer pob partneriaeth.

Haen 2: Partneriaethau sydd wedi’u sefydlu’n barod
Cefnogi partneriaethau sydd yn barod yn bodoli rhwng sefydliadau’r DU ac Almaen, gall ymgeiswyr gwneud cais am hyd at £30,000 ar gyfer pob partneriaeth.

Nid oes gofyniad ar gyfer canfod arian cyfatebol, ond anogir partneriaethau sy’n bodoli’n barod ac sy’n gwneud cais o dan Haen 2 i feithrin partneriaethau ehangach a chanfod incwm arall neu gymorth arall nad yw’n ariannol.

Dyddiadau pwysig:

 • 6 Medi a 8 Medi 2022 Byddwn yn cynnal dwy sesiwn wybodaeth a sesiynau i gysylltu sefydliadau â’i gilydd pan fydd angen cymorth arnyn nhw i ddod o hyd i bartner posibl ar gyfer y Bont Ddiwylliannol. Mae rhagor o fanylion isod
 • 14 Medi 2022 Porth Ymgeisio Blwyddyn 2 y Bont Ddiwylliannol yn agor
 • 26 Hydref 2022 Y dyddiad cau i wneud cais
 • 14 Rhagfyr 2022 Cyhoeddi pwy sy’n cael eu hariannu ym Mlwyddyn 2 y Bont Ddiwylliannol
 • Chwefror 2023 – Chwefror 2024 Cyfnod cyflawni’r prosiectau sy’n cael eu hariannu

Y canllawiau llawn:

Rydyn ni am i’r broses o wneud cais i raglen y Bont Ddiwylliannol fod yn hygyrch i bob sefydliad a hoffai wneud cais. Os bydd angen cymorth arnoch chi i wneud cais, neu os bydd angen y canllawiau mewn fformat gwahanol arnoch chi, cysylltwch ag arweinydd ein rhaglen.

Sesiynau gwybodaeth a chysylltu sefydliadau:

Byddwn yn cynnal sesiynau ar-lein wedi’u hwyluso i sefydliadau sy’n dymuno canfod mwy ac sydd angen cymorth i ddod o hyd i bartner ar gyfer y Bont Ddiwylliannol ar yr adegau hyn:

Dydd Mawrth 6 Medi 2-4pm (Y Deyrnas Unedig)
Dydd Iau 8 Medi: 10am-12pm (Y Deyrnas Unedig)

Os hoffech chi gael cymorth i ddod o hyd i bartner yn y Deyrnas Unedig neu’r Almaen, a/neu os oes gennych chi ddiddordeb mewn bod yn bresennol yn un o’r sesiynau, llenwch ein ffurflen fer a byddwn ni’n cysylltu â chi i roi rhagor o fanylion.

Cysylltu â ni:

Noder mae rhaglen Pont Diwylliannol yn cael ei rheoli yn y DU gan Cyngor Celfyddydau Lloegr. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am eich cais, defnyddiwch y manylion cyswllt isod.

Mae arweinydd ein rhaglen wrth law i roi cymorth i bob ymgeisydd ac i ateb cwestiynau am y canllawiau neu am wneud cais:

Lorna Palmer, Arweinydd Rhaglen y Bont Ddiwylliannol, ACE International lorna.palmer_at_artscouncil.org.uk

---

Bidh Drochaid Chultarach ri fèill air iomlaid eadar-chultarach tro cho-obrachadh eadar comhairlean ealain na RA gu lèir agus prìomh bhuidhnean cultarach na Gearmailt. Le maoin a chur ri com-pàirtichean eadar a’ Ghearmailt agus an RA, tha am prògram ag amas air dàimhean ùra a thogail agus co-obrachadh ealain agus deamocrasaidh cultarach altram.

Ann an 2021, thòisich Drochaid Chultarach a sgeama pìleatach le taic do sheachd co-obraichean ùra eadar buidhnean air feadh na RA agus na Gearmailt gus pròiseactan a chur gu dol a’ rannsachadh obair conaltraidh shòisealta tro iomlaid eadar-chultarach agus còmhradh. Fiosrachadh a bharrachd.

Iarraidh Drochaid Chultarach tagraidhean da prògram 2023-2024 bho 14 Sultain - 26 Dàmhair 2022. Seo cothrom do bhuidhnean stèidhichte anns an RA agus a’ Ghearmailt a riochdaicheas deamocrasaidh chultarach agus a tha ag iarraidh com-pàirteachasan dà-thaobhach a chruthachadh no a leasachadh gus obrachadh còmhla agus gnàth-chleachdadh ealain a sgaoileadh.

Gheibhear stiùireadh don Drochaid Chultarach 2023 - 2024 an-dràsta agus dh’iarradh sinn air buidhnean tòiseachadh air an co-obrachadh agus molaidhean pròiseict ullachadh ron àm tagraidh. Faicibh na ceanglaichean gus an làn sheòladh a ruighinn aig bonn na duilleige seo.

Prìomh fhiosrachadh

Tha am prògram seo fosgailte do gach buidheann le comas dearbhte ann an obair conaltraidh shòisealta.

Feumaidh com-pàirtichean gabhail a-steach co-dhiù aon chom-pàirtiche Gearmailteach agus aon às an RA, à tè de na ceithir dùthchannan: Sasainn, Ceann a Tuath na h-Èireann, Alba agus a’ Chuimrigh.

Gabhaidh tagraidhean a dhèanamh airson gnìomhachd corporra, digiteach no measgaichte a chuimsicheas air obair conaltraidh shòisealta/com-pàirteachais agus a fhreagras amasan/cuspairean a’ phrògraim (faicibh làn stiùireadh).

Tha dà shreath mhaoineachaidh aig Bliadhna 2 de phrògram Drochaid Cultaraich: 

Sreath 1: Com-pàirteachasan ùra

A’ cur taic ri com-pàirteachasan ùra eadar buidhnean RA agus Gearmailteach, faodaidh tagraichean eadar £5,000 agus £10,000 uile gu lèir iarraidh do gach com-pàirteachas.

Sreath 2: Com-pàirteachasan stèidhichte

A’ cur taic ri com-pàirteachasan stèidhichte eadar buidhnean RA agus Gearmailteach, Faodaidh tagraichean suas gu £30,000 uile gu lèir iarraidh do gach com-pàirteachas.

Chan eil maoineachadh co-fhreagarrach a dhìth, ach iarrar air com-pàirteachasan stèidhichte a chuireas tagradh Sreath 2 a-steach com-pàirtichean nas fharsainge a thogail agus teachd-a-steach eile a shireadh, eadar airgead is cuideachadh eile. 

Prìomh chinn-là:

 • Air 6 Sultain agus 8 Sultain 2022 bidh dà sheisean fiosrachaidh agus coinneachaidh do bhuidhnean a dh’fheumas cuideachadh gus com-pàirtiche Drochaid Cultaraich a lorg, fiosrachadh a bharrachd gu h-ìosal
 • 14 Sultain 2022 Fosglaidh Làrach Tagraidh Bliadhna 2 de Dhrochaid Chultarach
 • 26 Dàmhair 2022 Ceann-là nan tagradh
 • 14 Dùbhlachd 2022 Naidheachd Luchd-duais Bliadhna 2 de Dhrochaid Chultarach
 • Gearran 2023 - Gearran 2024 ùine lìbhrigeadh nam pròiseactan maoinichte

Làn stiùireadh:

Tha sinn airson am pròiseas tagraidh don phrògram Drochaid Chultarach a dhèanamh furasta do gach buidheann a dh’iarradh tagradh. Ma tha taic ruigsinneachd a dhìth oirbh gus tagradh a dhèanamh no ma dh’fheumas sibh cruth eile den stiùireadh, cuiribh fios air ar stiùiriche prògraim.

Seiseanan fiosrachaidh agus coinneachaidh

Cumaidh sinn seiseanan air-loidhne le taic do bhuidhnean a tha airson barrachd fhaighinn a-mach agus a dh’fheumas taic gus com-pàirtiche Drochaid Cultaraich a lorg air:

Dimàirt 6 Sultain 2-4f (RA)

Diardaoin 8 Sultain: 10m - 12f (RA)

Ma tha ùidh agaibh ann an taic gus com-pàirtiche RA / Gearmailteach a lorg agus/no tighinn gu fear de na seiseanan, lìonaibh ar bileag ghoirid agus cuiridh sinn brath thugaibh le fiosrachadh a bharrachd.

Cuiribh fios thugainn:

Tha ar stiùiriche prògraim ri fhaotainn gus taic a chumail ri na tagraichean uile a thaobh ceistean a dh’fhaodadh a bhith aca mun stiùireadh no mu thagradh a dhèanamh.

Lorna Palmer, Stiùiriche Prògraim do Dhrochaid Chultarach, ACE Eadar-nàiseanta lorna.palmer_at_artscouncil.org.uk